ה

ה לא יאמר אדם כמה טורח פסח זהלג כי רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם מה טורח זה לכםלד ועכשיו אין העולם נזהרין בזה ויש שלומד עליהם זכותלה שאינו נקרא רשע אלא כשאומר מה טורח זה על טורח הקרבת הפסח שהיא מצוה מן התורה ונראה מדבריו שמצות התורה הן עליו לטורח מה שאין כן בזמן הזה כשאומר על גודל הזהירות וחומרות יתירות כמה טורח אין איסור בדבר:


לג) רוקח סי' רפג. חק יעקב סק"ג.

לד) ירושלמי פ"י ה"ד. רוקח שם. חק יעקב שם.

לה) חק יעקב שם.