יא

יא יש נוהגיןעה שלא לאכול מרור בערב פסח כדי שיאכלנו בלילה לתיאבוןעו וכן שלא לאכול ביום ראשון של פסח כדי לאכלו בליל שני לתיאבוןעז וכן נוהגין קצת בני אדם למעט באכילת מצה ביום ראשון כדי לאכלו בליל שני לתיאבוןעח:


עה) רבנו ירוחם נ"ה ח"ד (מד, ב), בשם הרשב"א. רמ"א ס"ב.

עו) רמ"א שם.

עז) דרכי משה  ס"ק ה. רמ"א שם.

עח) כלבו סי' מט (יא, א) בשם ה"ר אשר (למעט באכילה). רמ"א שם.