יב

יב אבל יש נוהגין להחמיר עוד שלא לאכול פירות בערב פסח או ביום ראשון של פסח כדי לאכול חרוסת בלילה לתיאבון ואין לחוש למנהג ההואעט כי החרוסת אין מצוה לאכלו אלא כדי לבטל הארס שבמרור שלא יזיקנופ ואדרבה אסור לאכול הרבה ממנו עם המרור וצריך לנפצו מעל המרור שלא יבטל טעם המרורפא ואם כן למה לא יאכל פירות בו ביוםפב:


עט) רמ"א שם.

פ) גמרא קטו, רע"ב. כפירוש רש"י ורשב"ם. וראה לקמן סי' תעה סי"א.

פא) כדלקמן שם סי"ב.

פב) לבוש שם. ומנהג חב"ד: התחל מבקר ע"פ עד אחרי כורך של סדר השני אין אוכלים מכל המינים הנכנסים בחרוסת ומרור (ספר המנהגים - חב"ד ע' 37).