י

י אשהסב בין נשואה בין אלמנה וגרושהסג אינה צריכה הסיבה לפי שאין דרך הנשים להסבסד ואין זה דרך חירות להןסה ואם היא חשובהסו ודרכה להסבסז צריכה הסיבה וכל הנשים שלנו נקראות חשובותסח ואף על פי כן לא נהגו להסבסט לפי שיש אומריםע שבזמן הזה אין צריך להסב כלל כיון שאף בשאר ימות השנה אין רגילות להסב כלל בארצות הללו אלא אף המלכים והגדולים יושבין כדרכן ועל דבריהן סומכות הנשים עכשיו שלא להסבעא:


סב) גמרא שם (אצל בעלה, וראה ב"ח ד"ה אשה, שהוא טעות סופר). טור ושו"ע ס"ד.

סג) רא"ש שם, לדעת רב אחאי בשאילתות פ' צו סי' עז. טור לדעת בה"ג. פר"ח סוף ס"ד.

סד) שאילתות שם. טור בשם בה"ג.

סה) בלבוש ס"ד: שאינו לה דרך כבוד.

סו) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

סז) כלבו סי' נ. וראה לשון הלבוש שם וב"ח שם.

סח) רבנו ירוחם נ"ה ח"ה מב, ד ומרדכי (לז, ד) בשם התוס'. רמ"א ס"ד.

סט) דרכי משה  ס"ק ב. רמ"א שם.

ע) מרדכי בשם ראב"ן (קסד, ד). טור והגהות מיימוניות פ"ז אות ב בשם ראבי"ה סי' תקכה. וראה גם לקמן סט"ו.

עא) דרכי משה שם. רמ"א שם. וראה רשימות שיעורים, פסחים ח"ב, סי' מט. העו"ב תשעט ע' 50.