יד

יד אימתי צריך להסבצג בשעת אכילת כזיתצד שמברך עליו על אכילת מצהצה ובשעת אכילת הכריכה מצה ומרורצו ובשעת אכילת אפיקומןצז ובשעת שתיית ד' כוסותצח לפי שכל דברים אלו הם זכר לגאולה ולחירות שהד' כוסות תקנו חכמים כנגד ד' לשונות של גאולהצט האמורים בפרשה ואראק והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתיקא והאפיקומן והכריכה הם זכר לפסחקב שהיה נאכל דרך חירותקג לפיכך הם צריכין הסיבה דרך חירות אבל שאר כל הסעודה אם רצה לאכול ולשתות בלא הסיבה הרשות בידו ואין בידינו להצריכו להסבקד אבל מכל מקום המיסב בכל הסעודה הרי זה משובחקה ועושה מצוה מן המובחרקו:


צג) רמב"ם פ"ז ה"ח.

צד) גמרא קח, א. רמב"ם שם.

צה) תוס' שם סוד"ה מאי. הגהות מיימוניות שם אות ו. וראה לקמן סי' תעה ס"ט.

צו) טור סי' תעה, בשם בעל המנהיג הל' פסח סי' פג. שו"ע שם ס"א. וראה לקמן סי' תעה ס"כ. אבל בשעת אכילת מרור אין צריך להסב כדלקמן שם סי"ג. ומנהג חב"ד שלא להסב גם בעת אכילת כרפס (ספר המנהגים - חב"ד ע' 39).

צז) תוס' שם. רא"ש פ"י סי' כ. הגהות מיימוניות שם. טור ושו"ע סי' תעז ס"א. וראה לקמן שם ס"ד.

צח) גמרא שם. רמב"ם שם.

צט) ירושלמי פ"י ה"א. מדרש ב"ר פפ"ח, ה. רש"י צט, ב ד"ה ארבע. רשב"ם שם סוד"ה ולא. לבוש ס"ח.

ק) שמות ו, ו-ז.

קא) בפרשת וארא הסדר הוא: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. וכן העתיק ברש"י שם ובלבוש שם, וכסדר שהביא רבנו הוא ברשב"ם שם (וראה רשב"ם ב"ב נח, ב ד"ה רביעית). וראה לקו"ש חי"א ע' 14. שלחן המלך ח"ב ע' פ.

קב) כדלקמן סי' תעז ס"ג (אפיקומן). ולענין כורך, ראה ב"ח סי' תעה ד"ה כתב אחי. לקמן סי' תעה ס"כ (טעם נוסף). רשימות שיעורים פסחים ח"ב סי' מח אות ה.

קג) ב"ח שם.

קד) רמב"ם שם. ח"י סקט"ז. פר"ח סק"ז.

קה) רמב"ם שם. ומנהג חב"ד שלא להסב בשעת הסעודה (לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה שלחן עורך).

קו) עולת שבת סק"ה. דרכי משה  ס"ק א בשם מהרי"ב. פר"ח שם.