יט

יט יש אומריםקמב שלכתחלה מצוה לשתות כל הכוס אפילו מחזיק כמה רביעיות אף על פי שבקידוש של שאר ימים טובים ושבתות אפילו לכתחלה די בשתיית מלא לוגמיו דהיינו רוב רביעיתקמג מכל מקום בד' כוסות של פסח החמירו חכמים לשתות כל הכוס לכתחלה ובדיעבד ששתה רוב הכוס יצאקמד אבל אם לא שתה אלא חצי הכוס אפילו שחציו מחזיק כמה רביעיות לא יצא.

ויש חולקין על זה ואומריםקמה שאף לכתחלה די בשתיית רוב רביעית אף אם הכוס מחזיק כמה רביעיות וכן עיקר וכן המנהג פשוטקמו.

ומכל מקום טוב לחוש לסברא הראשונה וליקח כוס קטןקמז ולשתות כולוקמח ובמקומות שהיין ביוקר די בשתיית רובוקמט.

וכל זה בג' כוסות הראשונים אבל בכוס האחרון צריך לשתות רביעית שלם כדי שיוכל לברך ברכה האחרונהקנ בלי שום פיקפוק כמו שנתבאר בסי' ק"צקנא לענין כוס ברכת המזון עיין שם:


קמב) רמב"ן, הובא בארחות חיים סדר ליל פסח סי' ו (רוב הכוס). שו"ע ס"ט בשם ויש אומרים (כנ"ל). ב"ח ד"ה ומ"ש ושיעור בדעת הרמב"ן (לכתחילה כל הכוס). פר"ח ס"ט (כנ"ל). וראה לקמן ס"כ. סי' תעט ס"ד.

קמג) כדלעיל סי' רעא סכ"ד.

קמד) ב"ח שם. פר"ח שם.

קמה) טור ושו"ע ס"ט. מ"א סק"ט וסק"י. פר"ח שם בדעת השו"ע.

קמו) ח"י סק"כ.

קמז) ב"ח שם. מ"א סק"י.

קמח) ב"ח שם. וראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 39 (שכ"ה מנהג בית הרב).

קמט) ט"ז סק"ח.

קנ) ח"י שם.

קנא) ס"ו (טוב לשתות). וראה גם סדר ברה"נ פ"ח ה"א (טוב ליזהר).