תעג דיני כוס ראשון וסדר הפסח עד כוס שני ובו נ"ג סעיפים:

א

א מוזג כוס ראשון ואומר עליו קידוש היוםא ואם אפשר טוב שלא ימזוג הבעל הבית בעצמו אלא אחר ימזוג לו שיהא לו כמשרתו כלומר דרך חירות ושררות זכר ליציאת מצריםב:


א) משנה דף קיד, ע"א. טור ושו"ע ס"א.

ב) רמ"א ס"א (דרך חירות). לבוש ס"א (כמשרתו). דרכי משה סי' תפו אות א בשם מהר"י ברונא. ח"י סק"ח בדעת השו"ע. ובסידור לא הזכיר רבנו ענין זה. וראה שער הכולל פמ"ח אות יג. לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה קדש (ושמנהג בית הרב שאין מדקדקין בזה).