י

י אחר כוס ראשון לא יברך ברכה אחרונהעה אפילו שתה רביעית ויותר בין שהוא יין בין שהוא שאר משקין שהם חמר מדינהעו לפי שהכוס של קידוש הוא מצרכי הסעודהעז והרי הוא כדברים הבאים מחמת הסעודה שאינם צריכים ברכה לאחריהם לפי שהם טפלים לסעודה ונפטרים בברכת המזון שלאחר הסעודהעח כמו שנתבאר בסי' קע"דעט וקע"זפ ועוד שהוא נפטר בברכה אחרונה שיברך אחר כוס רביעיפא ואף על פי ששותהפב הרבה בינתים אין בכך כלום (שהרי כל זמן שלא נתעכל במעיו יכול לברך עליו ברכה אחרונה כמו שנתבאר בסי' קפ"דפג וכל זמן שהאצטומכא פתוחה לאכול אינו מתעכל כמו שנתבאר שם):


עה) רב שרירא ורב האי גאון הובא בטור סי' תעד. רבנו יונה סוף סדר פסח. רא"ש פ"י סי' כד, ובהל' פסח בקצרה (קלה, ב), ובתשובה כלל יד אות ה. טור ושו"ע ס"ב.

עו) ראה גם לעיל סי' קעד ס"ח. סי' ערב סי"ג.

עז) טור סי' [ר]עב. מ"א סי' רצט סקי"א.

עח) ראה רא"ש פ"י סי' כד.

עט) סעיף ח.

פ) סעיף א.

פא) רמב"[ן] במלחמות (כד, ב). ר"ן שם ד"ה הא'. ט"ז סק"ב. מ"א סי' קעד סקי"ד. וראה העו"ב רלו ע' יג. רלז ע' כ.

פב) בקונטרס השלחן הגיה: ששוהה.

פג) סעיף ג.