יא

יא אם רוצה לשתות כמה כוסותפד בין מיד לאחר הקידוש בין באמצע ההגדהפה קודם שהתחיל ברכת אשר גאלנו כו'פו הרשות בידופז מעיקר הדין ואף על פי כן ראוי להזהר שלא לשתות ייןפח ולא שום משקה המשכרפט קודם שסיים ההגדה ושתה כוס שני אם לא לצורך הרבה שלא ישתכר וימנע מקריאת ההגדה.

אבל לאחר ששתה כוס שני יכול לשתות יין הן רב הן מעט אפילו קודם הסעודה ואע"פ שנתבאר בסי' תע"אצ שאסור לשתות יין מעט בערב פסח מפני כשהוא שותה ממנו מעט הוא סועד את הלב ולא יאכל בלילה מצה לתיאבון מכל מקום עכשיו ששותה ב' כוסות של קידוש ושל ההגדה אפילו כששותה עוד מעט הרי זה נקרא הרבה עם שני כוסות הללו וגורר את תאות המאכלצא מה שאין כן כששותה מעט בערב פסח אין אותו המעט מצטרף עם שני כוסות הללו להיות נקרא הרבה כיון שיש שהות הרבה בינתייםצב:


פד) משנה קיז, ב. טור ושו"ע ס"ג.

פה) תוס' קג, ב ד"ה רב אשי. רז"ה (כד, א). פר"ח ס"ג.

פו) תוס' שם. פר"ח שם.

פז) משנה קיז, ב. טור ושו"ע שם.

פח) כלבו סי' נ. שו"ע שם.

פט) ח"י סקי"א, ממשמעות השו"ע שם.

צ) סעיף ב.

צא) מרדכי (לז, רע"ד). ב"ח וט"ז סי' תעא סק"ב.

צב) ב"ח וט"ז שם. וראה גם לעיל סי' רמט קו"א סק"ג.