יב

יב וכל זה כשהוא בענין שאין צריך לברך בורא פרי הגפן על מה שרוצה לשתותצג כגון שבשעה שבירך על כוס הראשון או השני היה דעתו לשתות עוד ייןצד אחר כך בתוך הסעודה או קודם הסעודה אבל אם לא היה דעתו לשתות עוד יין ואחר כך נמלך לשתות עוד (קודם הסעודה)צה כיון שהוא צריך לברך עליו בורא פרי הגפןצו כדרך שהוא מברך על כל ד' כוסותצז לפי מנהג מדינות אלוצח הרי זה נראה כמוסיף על מנין הכוסות:


צג) טור בשם ראבי"ה סי' תקכה, ומהר"מ בתשב"ץ סי' צט. ח"י סק"י.

צד) ראה לעיל ס"ז (במוסגר): היה דעתו שלא לשתות עוד יין. וראה מ"מ וציונים. אוצר ההלכות ס"ג ס"ק לא-ב.

צה) משמעות המ"א סק"ב. וראה לעיל ס"ז.

צו) משום שהוא נמלך. וראה גם לעיל סי' תעב סט"ו. לקמן סי' תעט ס"ה.

צז) טור בדעת ראבי"ה ומהר"מ.

צח) כדלקמן סי' תעד ס"ב.