יד

יד אחר ששתו כוס ראשון צריך כל אחד ואחדקא לאכול מעטקב ירקות בטיבולקג דהיינו שיטבלנו בחומץ או במי מלחקד או בשאר מיני טיבוליםקה ואם אין לו יטבלנו בחרוסתקו ולמה תקנו חכמים דבר זה כדי להתמיה את התינוקות שיראו שינוי שאוכלין ירקות בטיבול שאין דרך לאכלם קודם הסעודה בכל ימות השנה וישאלו על שינוי זהקז שאמירת ההגדה מצותה לאומרה דרך תשובה על שאלות ששאלוהוקח שנאמרקט כי ישאלך בנך וגו' ואמרת לבנך עבדים היינו וגו':


קא) רמב"ם פ"ח ה"ב.

קב) פחות מכזית. רא"ש פ"י סי' כה. טור ושו"ע ס"ו. כדלקמן סט"ו וסי"ח.

קג) משנה קיד, סוע"א. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

קד) תוס' קיד, א ד"ה מטבל. שו"ע ס"ו. רמ"א ס"ד. וכ"ה בסידור (במי מלח או חומץ). ושם: ויטבול ... ויברך. כלומר שקודם יטבול ורק אח"כ יברך (לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה ויטבול. וראה גם לקמן סי' תעה סי"ב).

קה) ראה רשב"ם שם ד"ה מטבל. רא"ש שם. פר"ח ס"ו ד"ה ומ"ש ומטבילו.

קו) פר"ח שם. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה במי מלח (שמדייק מלשון הסידור שרק במי מלח או בחומץ) אבל לא בחרוסת.

קז) רש"י ורשב"ם שם ד"ה עד שמגיע. וראה לקמן סי' תפג ס"ב.

קח) ראה גם לעיל סי' תעב סל"א. לקמן ס"מ. לקו"ש חי"ב ע' 43. לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה מצוה עלינו. מ"מ וציונים. וראה לקמן סמ"ב (שמ"ע לספר גם אם לא שאלוהו). אוצר ההלכות ס"ו בדיני אכילת הכרפס ס"ק ה. ס"ז דיני מה נשתנה ס"ק ד.

קט) דברים ו, כ-כא.