טו

טו וכיון שאכילה זו אינה אלא להתמיה את התינוקותקי לפיכך אין צריך כזיתקיא כשאר אכילות שבתורה שאינה נקראת אכילה בפחות מכזיתקיב אלא אפילו במשהו די להתמיה התינוקותקיג (ואף מי שיושב יחידי ואין לפניו תינוקות שישאלו אותוקיד אף על פי כן חייב בטיבול זהקטו שלא חלקו חכמים):


קי) רשב"א בתשובה (המיוחסות להרמב"ן סי' רב). הגהות מיימוניות פ"ח אות ד. לבוש ס"ו.

קיא) רשב"א שם. הגהות מיימוניות שם. רא"ש שם. טור ושו"ע ס"ו. וראה לקמן סי"ח שלא יאכל כזית. וכ"ה בסידור: נוטל פחות מכזית כרפס. ושיעור כזית לענין זה – ראה לקמן סי' תפו סוף ס"א.

קיב) ראה ברכות מט, ב. פסחים לב, ב. ועוד. רא"ש שם. הגהות מיימוניות שם.

קיג) הגהות מיימוניות שם. לבוש שם.

קיד) משמעות הברייתא [קטז], א.

קטו) ראה לקמן סי' תפד ס"ב שברכתו אינה כשאר ברכות הנהנין.