טז

טז ונוהגין לחזור אחר ירק הנקרא כרפס (איפ"ך בל"א) לפי שהוא נוטריקון ס' פרך כלומר ס' רבוא עבדו עבודת פרךקטז ואם אין לו כרפס יקח ירק אחר מאיזה מין ירק שירצהקיז ובלבד שלא יהיה מהירקות שיוצאין בו ידי חובת מרור שאם יאכל עכשיו מהן איך יחזור ויברך בתוך הסעודה אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מרור כיון שכבר אכל ממנו קודם לכןקיח:


קטז) מהרי"ל הל' סדר ההגדה. לבוש ס"ו. מ"א סק"ד.

קיז) ראה גמרא קטו, א. מ"א שם. ומנהג חב"ד ליקח בצל (או תפוח אדמה) לכרפס (ספר המנהגים - חב"ד ע' 39. אוצר מנהגי חב"ד ליל הסדר ע' קלג-ד). וראה שלחן המלך ח"ב ע' צב.

קיח) רב חסדא בגמרא שם. עולת שבת סק"ב. וראה לקמן סי' תעה סעי' כב-כד.