יז

יז וצריך שיהיה הירק ממיני ירקות שברכתן היא בורא פרי האדמה כשאוכלן חייםקיט כדי שיפטור מלברך בורא פרי האדמה על המרורקכ שיאכל בתוך הסעודה ואע"פ שמפסיק בינתיים בהגדה אין בכך כלוםקכא מטעם שיתבאר בסי' תע"דקכב ולפיכך לא יברך בורא נפשות רבות אחר ירק זהקכג אפילו אכל ממנו כזיתקכד כדי שלא יצטרך לברך בורא פרי האדמה על המרורקכה ואחר המרור גם כן אין צריך לברך בורא נפשות רבות אפילו אכל מהירק כזית דכיון שהמרור נפטר בברכת בורא פרי האדמה שעל הירקות לכן גם הירקות נפטרים בברכה אחרונה של המרור דהיינו בברכת המזון שהמרור הוא בא בתוך הסעודה והוא טפל לסעודה ונפטר בברכת המזוןקכו כמו שאר פירות הבאים בתוך הסעודה שאין צריך לברך לאחריו שהם נפטרים בברכת המזוןקכז ואם אירע שבירך בורא נפשות רבות אחר הירקות צריך לברך בורא פרי האדמה על המרורקכח וכן אם אין לו אלא ירקות שברכתן היא שהכל כשהם חיים צריך לברך בורא פרי האדמה על המרורקכט.

ויש חולקים על כל זהקל ואומרים שכיון שמפסיקין הרבה בין אכילת הירקות לאכילת המרור בהגדה והלל לפיכך אין המרור נפטר בבורא פרי האדמה שעל הירקות ומה שאין צריך לברך בורא פרי האדמה על המרור הוא משום שהמרור הוא מצרכי הסעודה שחייב הוא לאכול מרור אחר המצהקלא מיד והרי הם כדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה שאינם צריכים ברכה לפניהם שהם טפלים לפת ונפטרים בברכת המוציא כמו שנתבאר בסי' קע"זקלב וכיון שהמרור אינו נפטר בברכת בורא פרי האדמה שעל הירקות חייב הוא לברך בורא נפשות רבות אחר הירקותקלג אם אכל כזית:


קיט) מהרי"ל שם. מ"א שם. וראה יגדיל תורה (נ.י.) ה ע' צב. ח ע' צ.

קכ) רש"י ורשב"ם קיד, ב ד"ה פשיטא. ובסידור כתב: יכוין להוציא גם המרור בברכה זו. וראה לקמן סי' תעה סי"ח, לכוין להוציא גם המרור שבכורך, וש"נ.

קכא) רא"ש פ"י סי' כו. הובא בט"ז סק"ח.

קכב) סעיף א.

קכג) שו"ת הרשב"א ח"א סי' עב. רא"ש הל' פסח בקצרה (קלה, ג) בדעת רשב"ם. טור ושו"ע ס"ו.

קכד) רשב"א שם. דרכי משה  ס"ק יד. מ"א סקי"ח. ח"י סקכ"ט.

קכה) רשב"א שם. ב"י ד"ה ומ"ש ולר"י.

קכו) טור בדעת הרשב"ם, לפירוש הב"ח ד"ה ולר"י מברך. ט"ז סק"ח.

קכז) כדלעיל סי' קעז ס"ב.

קכח) ראה ב"ח שם.

קכט) ראה מ"א סק"ד.

קל) תוס' קטו, א ד"ה והדר. הובא בטור כאן ובסי' תעה בשם ר"י. פר"ח סי' תעה ס"ב ד"ה הנה. וראה חי' צמח צדק (יג, ג).

קלא) רא"ש פ"י סי' כו, בדעת ר"י.

קלב) ס"א. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 244 וע' 271.

קלג) טור בדעת ר"י.