יח

יח ולענין הלכה יש לחוש לב' הסברות ולכן לא יאכל מהירקות כזית שלם שלא יצטרך לברך אחריו בורא נפשות רבותקלד לפי סברא האחרונה ואם אירע שאכל כזית לא יברך בורא נפשות רבותקלה שלא יברך לבטלהקלו לפי סברא הראשונה ואם אירע שבירך בורא נפשות רבות וכן אם אין לו אלא ירקות שברכתן שהכל כשהן חיים אף על פי כן לא יברך בורא פרי האדמה על המרורקלז שלא יברך לבטלה לפי סברא הב':


קלד) שו"ת מהרי"ל סי' כה וסי' נח אות ב. שו"ע ס"ו.

קלה) מ"א סקי"ח.

קלו) בב"י ד"ה ומ"ש ולר"י (ברכה שאינה צריכה). וראה לעיל סי' קסח סי"ב. סי' רטו ס"ג.

קלז) פר"ח סי' תעה ס"ב ד"ה ומיהו.