יט

יט קודם שמטבל הירק בחומץ או במי מלח וכיוצא בהם צריך ליטול ידיוקלח בלא ברכהקלט כמו שנתבאר בסי' קנ"חקמ שכל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילה בלא ברכהקמא.

(ועיין בסי' שכ"אקמב שאם חל פסח בשבת יכול לעשות המי מלח בשבתקמג ובלבד שלא יעשה אלא מעטקמד מזעיר מה שצריך לטיבול זה בלבדקמה ולפי שקשה הדבר לצמצם כל כך לכן יעשה המי מלח מערב שבתקמו ואם שכח יעשה בשבת מעטקמז מזעיר):


קלח) רב אושעיא קטו, סוע"א. טור ושו"ע ס"ו.

קלט) מהר"ם מרוטנבורג בתשב"ץ סי' צט. הגהות מיימוניות פ"ח אות א. שו"ע ס"ו.

קמ) סעיף ג.

קמא) אף ביותר מכביצה, שצריך לברך על נט"י לפת. ראה לעיל שם ס"ב. הערות לשו"ע אדה"ז.

קמב) ראה שם ס"ג, אך אינו מזכיר כלל פסח שחל בשבת.

קמג) מ"א סק"ה.

קמד) ט"ז סק"ג.

קמה) מ"א שם. וראה גם לעיל סי' שכא שם.

קמו) הגהות מנהגים הל' ליל הסדר אות צב. מ"א שם. ט"ז שם. ח"י סקי"ג.

קמז) ט"ז שם.