תעג דיני כוס ראשון וסדר הפסח עד כוס שני ובו נ"ג סעיפים:

ב

ב לאחר גמר הקידושג קודם שישתה הכוס מברך שהחיינו ואם שכח לברך קודם השתיה יברך אח"כ מיד כשנזכר ואפילו נזכר למחר ביום יברךד ואפילו באמצע השוקה ואם נזכר לאחר שקידש היום יום טוב שני של גליות הרי הוא נפטר בשהחיינו שיברך על הכוסו לאחר הקידוש ואם שכח לברך שהחיינו בקידוש ליל שני אפילו אם בירך כבר בליל ראשון חייב לברך אימתי שנזכר בכל שבעת ימי החגז דהיינו עד סוף יום טוב האחרון של גליותח:


ג) טור ושו"ע ס"א.

ד) עירובין דף מ, ע"ב. סוכה מז, ב. מ"א סק"א.

ה) רב נחמן שם ושם. וראה גם לקמן סי' תרמג ס"ה.

ו) ח"י סק"א.

ז) מ"א שם.

ח) ראה לקמן סי' תצ סי"ב.