כ

כ אחר שאכל הירקות יביאוקמח לפני מי שאומר ההגדהקמט ג' מצותקנ של מצוהקנא כדי לומר עליהם ההגדהקנב שנאמרקנג לחם עוני ודרשו חכמיםקנד לחם שעונין עליו דברים הרבה דהיינו אמירת ההגדהקנה ועוד נאמרקנו והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה וגו' בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניךקנז לפיכך צריך שיהא גם המרור לפניוקנח בשעת אמירת ההגדהקנט ועוד שצריך לומר עליו מרור זה כו'קס.

ותקנו שיהיה לפניו חרוסתקסא בשעת אמירת ההגדה שהחרוסת הוא זכר לטיטקסב שנשתעבדו בו אבותינו במצריםקסג וזכר לתפוחקסד כמו שנתבארקסה לכך צריך להיות על השולחן בשעה שמספר שעבוד מצרים.

ובזמן שבית המקדש קיים היה צריך להביא גם את הפסחקסו בשעת אמירת ההגדה ועכשיו שחרב בית המקדש תיקנו חכמים שיהיו על השולחן בשעת אמירת ההגדה שני מיני תבשיליןקסז אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגהקסח ואחד מהתבשילין (נהגו שיהיה) בשרקסט והשני יכול להיות אפילו המרק שנתבשל בו הבשרקע וכבר נהגו מדורות הראשונים שהבשר יהיה מפרק הנקרא זרועקעא לזכר שגאלם הקב"ה בזרוע נטויהקעב והשני יהיה ביצהקעג לפי שהוא ביעא בלשון ארמיקעד כלומר דבעא רחמנא למפרק יתנא בדרעא מרממאקעה ויכול לעשותן בין צלויין בין מבושליןקעו מעיקר הדין:


קמח) משנה קיד, א. רשב"ם שם ד"ה מטבל וד"ה הביאו. הרא"ש בתשובה כלל יד סי' ה. וראה לקמן סכ"ה המנהג בפועל.

קמט) כדלקמן סכ"ד.

קנ) טור ושו"ע ס"ד. וראה ב"י ד"ה ומביאין שזהו לשיטת התוס' קטז, א ד"ה מה, ורא"ש פ"י סי' ל. וראה לעיל סי' תנח סי"ב שצריך להיות שלימות. וראה שם ס"י שהמצה האמצעית צריכה להיות יותר גדולה.

קנא) ראה לקמן סל"ו.

קנב) תוס' קיד, א ד"ה הביאו (הב'). הגהת סמ"ק סי' קמד אות ג. טור.

קנג) דברים טז, ג.

קנד) פסחים לו, א. קטו, סוע"ב. תוס' שם. סמ"ק שם. טור. וראה ב"ח ד"ה ומ"ש ומחזיר. וראה גם לקמן סל"ו.

קנה) רש"י לו, א ד"ה שעונין.

קנו) שמות יג, ח.

קנז) מכילתא בא פי"ז ד"ה והגדת. רמב"ם פ"ז ה"א. וראה גם לעיל ס"ג. סי' תעא ס"י.  וראה אוצר ההלכות ס"ז, עבדים היינו ס"ק א.

קנח) משנה קיד, א. תוס' שם.

קנט) ראה גם לקמן סי' תפג ס"ב (במוסגר).

קס) תוס' שם. טור.

קסא) משנה קיד, א. טור ושו"ע ס"ד. וראה רמב"ם פ"ז הי"א. ח"י סקט"ז. לקמן סכ"ו. וראה לקו"ש חל"ב ע' 45.

קסב) רבי יוחנן קטז, א. רמב"ם שם. טור.

קסג) רמב"ם שם. טור.

קסד) רבי לוי בגמרא שם. רא"ש הל' פסח בקצרה (קלה, ב). ב"י ד"ה והחרוסת.

קסה) אוצ"ל: כמו שיתבאר, לקמן סל"ב.

קסו) רמב"ם פ"ח ה"א.

קסז) משנה קיד, א. רמב"ם שם. טור ושו"ע ס"ד.

קסח) גמרא קיד, ב. רמב"ם שם. שו"ע שם.

קסט) ר"ן (כה, רע"א), ופר"ח ס"ד ד"ה דעת, בדעת רבינא בגמרא שם.

קע) רבינא שם.

קעא) ירושלמי הובא בכלבו סי' נ. טור ושו"ע ס"ד. ומנהג חב"ד לקחת חלק מצואר העוף (ספר המנהגים - חב"ד ע' 39).

קעב) שמות ו, ו. ירושלמי שם. טור. ט"ז סק"ד.

קעג) ירושלמי שם. טור ושו"ע שם.

קעד) ט"ז שם.

קעה) ירושלמי שם.

קעו) תוס' קיד, ב ד"ה שני, לגירסת הב"י ד"ה ומ"ש מאיזה (וראה מהרש"א שם). הגהות מיימוניות פ"ח אות ב.