כא

כא ונהגו שהבשר יהיה צליקעז על הגחליםקעח זכר לפסחקעט שהיה צלי אשקפ ואף שהפסח היה נצלה בשפודקפא לכתחלה מכל מקום כיון שאי אפשר לצלות הבשר בשפוד שהפסח נצלה בו שהפסח לא היה נצלה אלא בשפוד של רימוןקפב וטורח הוא לחזור אחר שפוד של רימוןקפג לפיכך צולין על גבי גחלים שאף הפסח שנצלה על גבי גחלים כשרקפד.

והביצה עושין בין צלויה בין מבושלתקפה ואוכלין אותה בתוך הסעודהקפו כמו ש[י]תבאר בסי' תע"וקפז.

אבל הבשר אין נוהגין לאכלו בלילה הזהקפח אפילו במקום שנוהגין היתר באכילת בשר צלי בלילהקפט מכל מקום זה הבשר שמביאין אותו זכר לפסח אם יאכלנו בלילה זה יהא נראה כאוכל קדשים בחוץקצ לפיכך אם שכח לצלותן מערב יום טוב לא יצלה ביו"ט משחשכהקצא אלא אם כן דעתו לאכלו למחר ביום אבל אם דעתו להניחו ללילה השני אסור לצלותו בלילה ראשוןקצב וכן יזהר כשצולה בלילה השני שיאכל למחר ביום ולא יניחם עד הלילה:


קעז) תוס' שם, בשם ר"ח שם.

קעח) כלבו סי' נ. שו"ע ס"ד.

קעט) כלבו שם. ב"י ד"ה וכתב עוד.

קפ) שמות יב, ח.

קפא) משנה עד, א. רמב"ם הל' ק"פ פ"ח ה"י.

קפב) משנה וגמרא שם. רמב"ם שם. כלבו שם. ב"י שם. מ"א סק"ח.

קפג) כלבו שם. ב"י שם. מ"א שם.

קפד) ראה גמרא עה, א: חתכו ונתנו ע"ג גחלים כו'. רמב"ם שם.

קפה) רמ"א ס"ד. ומנהג חב"ד ליקח ביצה מבושלת קשה (ספר המנהגים - חב"ד ע' 39).

קפו) ט"ז סק"ד. ח"י סקי"ז. וראה שלחן המלך ח"ב ע' צד הערה 4.

קפז) סעיף ו.

קפח) ומנהג חב"ד שלא לאכלו כלל, הרחקה שלא יהא לו שום דמיון לקרבן פסח (ספר המנהגים - חב"ד ע' 39. אג"ק ח"ב ע' קל. אוצר מנהגי חב"ד ע' קכט-קל).

קפט) ח"י סקי"ז. ראה לקמן סי' תעו ס"א.

קצ) ט"ז סק"ד. ח"י שם.

קצא) מהר"י ווייל סי' קצג. דרכי משה  ס"ק ג. מ"א סק"ח.

קצב) דרכי משה שם. מ"א שם.