כג

כג אם חל פסח במוצאי שבת אף שלא היתה חגיגה נאכלת בלילה זהקצד לפי שאי אפשר לשחטה ולהקריבה בשבתקצה וגם אי אפשר להקריבה בערב שבת שהרי אינה נאכלת אלא לשני ימים ולילה אחד שבין השני ימיםקצו אף על פי כן צריך להביא שני תבשילים אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה דכיון שאין מביאין אלא לזכר בעלמא אין לחוש אם לא היתה חגיגה נאכלת בלילה זה ואדרבה המדקדק בזה נראה שעושה אותן כמין קדשים ממשקצז:


קצד) משנה סט, ב. רמב"ם הל' ק"פ פ"י הי"ב. רא"ש פ"י סי' כה.

קצה) גמרא סט, ב. ע, ב. רא"ש שם.

קצו) רא"ש שם.

קצז) רבנו פרץ הובא בטור. מרדכי לח, ב. הגהות מיימוניות  (קושטא) פ"ח ה"א. הגהת סמ"ק סי' קמד אות ה. וראה גם תוס' קיד, ב ד"ה אחד בשם ר"י. ח"י ס"ק יד.