כד

כד כל דברים אלו דהיינו המצות והמרור והחרוסת ושני תבשילין אין צריך להביא אלא לפני מי שאומר ההגדהקצח דהיינו לפני בעל הביתקצט אבל בני הבית שהן יוצאין בשמיעה מבעל הביתר (שכן נכון לעשותרא משום ברוב עם הדרת מלךרב כמו שנתבאר בסי' ח'רג) אין צריך שיהיו דברים אלו לפניהם לא בשעת שמיעת ההגדה ולא בשעת הסעודה שבעל הבית יחלק מצה ומרור וחרוסת לכל אחד ואחדרד שאף שביום טוב צריך לבצוע על לחם משנהרה מכל מקום כיון שהם יוצאין בברכת המוציא של בעל הבית הם יוצאים גם כן בלחם משנה של בעל הביתרו:


קצח) רב הונא קטו, ב.

קצט) טור ושו"ע ס"ד.

ר) ראה שו"ת הרא"ם סי' מא. עולת שבת סק"ה.

רא) עולת שבת שם.

רב) משלי יד, כח.

רג) סי"א (אם רצו האחד מברך והאחרים שומעין). סי' ריג ס"ו (ברוב עם הדרת מלך). סי' רחצ ס"כ.

רד) טור. לבוש ס"ה.

רה) רי"ף (כה, ב). תוס' קטז, א ד"ה מה. רמב"ם פ"ל ה"ח. שו"ע סי' תקכט ס"א. לעיל סי' עדר ס"ב. לקמן סי' תעה ס"ג.

רו) ראה גם לעיל סי' עדר ס"ד, וש"נ.