כה

כה ונהגו להביא כל דברים אלו לפני בעל הבית מיד אחר קידוש קודם אכילת הירקותרז (כדי שיהיה הקידוש סמוך להתחלת הסעודה דהיינו הבאת המצה והמרור עיין סי' רע"ארח) ולאחר שאכלו מהירקות יכול לסלק מעל השולחן את מה שנשתייר מהירקותרט והחומץ או מי המלחרי:


רז) רמב"ם פ"ח ה"א. טור ושו"ע ס"ד. וראה גם טור סי' תפו. ובסידור מופיע סדר הקערה קודם קידוש, וכ"ה מנהג חב"ד לסדר הקערה בלילה קודם קידוש (לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה יסדר).

רח) ראה שם ס"ב (שיהיה הקידוש במקום סעודה) וסי"ז (הטעם שאין מביאין לפני קידוש).

רט) וכ"ה מנהג חב"ד, ומכאן ואילך אין על הקערה אלא ה' דברים (ספר המנהגים - חב"ד ע' 39).

רי) מ"א סוף סק"ה. וראה גם לקמן סי' תעו ס"ז. ומנהג חב"ד לאכול הביצים בתחלת הסעודה ולטבלם במי המלח.