כו

כו כשמביא לפניו הירקות עם כל דברים אלו טוב שיסדרם לפניו בקערה בענין שלא יצטרך לעבור על המצוות דהיינו שהירקות יהיו סמוכים לו יותר מן המצהריא והמצה מן המרור וחרוסת והמרור והחרוסת מן שני תבשיליןריב.

ויש שאין מקפידיןריג על החרוסת ושני תבשילין אם יהיו סמוכים אליו דכיון שאינן באין על השלחן אלא לזכר בעלמא לא שייך אצלם אין מעבירין על המצותריד וגם על המרור אין מקפידין אם יהיה סמוך לו דכיון שאינו חביב על האדם ואין לו דין קדימה לענין ברכת הנהנין לכן גם כאן אין מקפידין אם יצטרך לעבור עליו ולברך על הירקות בתחלה ואח"כ על המצה ואח"כ על המרור.

ועל זה סומכים הנוהגים מטעם הידוע להםרטו לסדר כל דברים אלו על גבי המצהרטז דהיינו לאחר שסדרו המצות בתוך הקערהריז כסדרןריח כהן מלמעלה ולוי תחתיו וישראל תחתיוריט מסדרין על גבי הכהן הזרוע של טלהרכ מימין והביצה משמאל והמרור למטה מעט כנגד אמצעם כעין סגו"ל ואח"כ החרוסת מימין והכרפס משמאל והמרור של כריכהרכא למטה מעט כנגד אמצעם כעין סגו"ל שני:


ריא) מהרי"ל סדר ההגדה. רמ"א ס"ד.

ריב) רמ"א שם.

ריג) חק יעקב סקט"ז.

ריד) ראה לקו"ש חל"ב ע' 45.

רטו) האר"י (פרי עץ חיים שער חג המצות פ"ו. סידור האריז"ל). הובא בבאר היטב סק"ח. וכ"ה בסידור סדר הגדה (בשינוי לשון).

רטז) ראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 39 ונוהגים לקחת מצות כפופות – בית קבול, ומפסיקים במפה בין מצה למצה.

ריז) בענין נתינת קערה תחת המצות – ראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 38.

ריח) ראה לעיל סי' תנח ס"ז.

ריט) ובסידור: ג' מצות מונחים זה על זה, הישראל ועליו הלוי ועליו הכהן. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה יסדר כו'.

רכ) בסידור לא נזכר טלה.

רכא) ובסידור: ותחת המרור החזרת שעושין כורך. וראה שער הכולל פמ"ח אות יא. לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה ותחת המרור.