כז

כז אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובת מרור בחזרתרכב (שקורין סאל"ט)רכג בלשון אשכנז ובלשון ספרד סאלאטא ושם העצם שלו הוא לטוגא בתוגרמ"א ואיטליא ואשכנז וספרד ופורטגאל ובספרי הרפואות נקרא לאטיגא סאלאט ואינו מצוי בזמן הפסח אלא במדינות החמותרכד ואינו ירק הנקרא זערזו"ך בלשון פוליןרכה בעולשיןרכו (שקורין אנדיבירכז) בתמכארכח (שקורין קרין או מערטךרכט ובלע"ז מרובייארל) בחרחבינארלא (שקורין בערבי אלקרצינארלב) ובמרוררלג (שקורין ווערמט בלשון אשכנזרלד והוא לענהרלה) לפי שנאמר בתורה מרור סתם וקיבלו חכמים שאין שום מין ירק מר נקרא בשם מרור סתם אלא ה' מיני ירקות אלורלו:


רכב) משנה לט, א. טור ושו"ע ס"ה.

רכג) אולי סיום חצע"ג זה צ"ל לקמן אחר תיבת פולין.

רכד) שו"ת חכם צבי סי' קיט. הובא בבאר היטב סקי"א.

רכה) ח"י סקי"ח, דלא כלבוש ס"ה.

רכו) משנה שם. טור ושו"ע שם.

רכז) ראה גמרא שם. חכם צבי שם.

רכח) משנה שם. טור ושו"ע שם.

רכט) מ"א סקי"א.

רל) רש"י שם ד"ה תמכתא. מ"א שם.

רלא) משנה שם. טור ושו"ע שם.

רלב) רע"ב בפי' המשניות פ"ב מ"ו. רי"ף (יא, ב). רמב"ם בפי' המשניות שם.

רלג) משנה שם. טור ושו"ע שם.

רלד) אגודה סי' לה. מהרי"ל סדר ההגדה.

רלה) מ"א סקט"ו. ח"י סוף סקי"ח.

רלו) אגודה שם. ח"י סקכ"ד. ש"ך הובא במ"א שם.