כח

כח חמשה מינים הללו מצטרפות לכזיתרלז ויוצאים בהם בין בעלין בין בקלחיםרלח אבל לא בשרשיםרלט דהיינו שרשים הקטנים המתפצלים לכאן ולכאן אבל השורש הגדול שבו גדלים העלים אף שהוא טמון בקרקע הרי זה בכלל קלחרמ ומכל מקום טוב יותר ליטול העלים והקלח היוצא חוץ לקרקערמא לפי שיש אומריםרמב שמה שהוא טמון בקרקע הוא נקרא שורש אבל העיקר הוא כסברא הראשונהרמג:


רלז) משנה לט, א. טור ושו"ע ס"ה.

רלח) משנה שם. טור ושו"ע שם.

רלט) הגהות מיימוניות פ"ז אות ל בשם ר"ת. שו"ע שם.

רמ) מהר"י ווייל סי' קצג. מ"א סקי"ב. ט"ז סק"ה.

רמא) של"ה מסכת פסחים (קמג, א) ד"ה מרור. מ"א שם.

רמב) ראה מהר"י ווייל שם. משאת בנימין חידושי דינים ס"ג. של"ה שם בשם מהר"ר שכנא.

רמג) מ"א שם.