כט

כט העלין אין יוצאין בהן אלא אם כן הם לחיןרמד אבל לא כמושיםרמה ואין צריך לומר יבשיםרמו (עיין סי' תרמ"חרמז) אבל הקלחים יוצאין בהם בין לחים בין יבשיםרמח ואין צריך לומר כמושיםרמט דכיון שהקלח הוא עב אין טעם מרירתו נפסד על ידי שמתייבשרנ.

אבל אין יוצאין בקלח מבושלרנא לפי שנפסד טעם מרירתו על ידי הבישולרנב והכבוש הוא כמבושלרנג דהיינו אם נשרה בציררנד או בחומץרנה חזקרנו ושהה שם בכדי שאם היו נותנין הציר והחומץ על גבי האור היו מתחילין להרתיחרנז וכן אם נשרה מעת לעת אפילו במים צונניםרנח אין יוצאין בו.

ומקצת ההמון אין נזהרין ונהגו לשרות המרור יותר ממעת לעת בצונן כדי להפיג מרירתו קצת ויש מי שמיישב מנהגםרנט לומר שאף שהשרוי במים מעת לעת נקרא כבוש והרי הוא כמבושל לענין כל איסורים שבתורה מכל מקום לענין מרור אינו כמבושל אלא אם כן כבוש בחומץ וציר לפי שטעם החומץ או הציר משנה ומבטל טעם מרירות המרור הנכבש בהם לגמרי אבל המים אין מבטלין המרירות אלא מפיגין טעמו קצת וכל שלא נכבש בחומץ וציר עדיין יש בו מרירות קצת ועוד שאף בכל איסורים יש אומריםרס שלא אמרו כבוש כמבושל אלא כבוש בחומץ וציר ולא במים ואף שאנו מחמירין בכל איסורים מכל מקום לענין מרור אין להחמיר שהיא חומרא הבאה לידי קולא במקומות שאין חזרת מצוי ואוכלין התמכא למצות מרור ומחמת חריפותו אין יכולין לאכול ממנו כזית ולכן שורין אותו במים יום או יומים להפיג מרירתו קצת.

ומכל מקום טוב להוציא מהמים תוך מעת לעת ויחזור וישרנו שם שכשאינו שרוי במים כ"ד שעות רצופים אינו נקרא כבוש לדברי הכלרסא:


רמד) רב חסדא לט, ב. טור ושו"ע ס"ה.

רמה) שלטי הגבורים יא, ב אות ד, בשם ירושלמי פ"ב ה"ה. מ"א סקי"ג.

רמו) רב חסדא שם.

רמז) סעיף א.

רמח) משנה שם [לט, א]. גמרא שם ע"ב. טור ושו"ע שם.

רמט) ח"י סקי"ט.

רנ) רש"י שם ד"ה לא שנו. לבוש ס"ה.

רנא) משנה שם. טור ושו"ע שם.

רנב) ברכות דף לח, סוע"ב.

רנג) משנה פסחים שם (שאין יוצאין בהן). גמרא עו, א (כמבושל). טור ושו"ע שם.

רנד) רא"ש חולין פ"ח סוס"י מט (שאוסר בשיעור כבישה).

רנה) רש"י שם ד"ה כבושין (שאין יוצאין בהן). שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקיד. הגהות מיימוניות (קושטא) הל' מאכלות אסורות פט"ו הל"א, בשם רבנו אשר (כמבושל).

רנו) מ"א סי' תמז סקכ"ח. וכ"ה לקמן סי' תקכז סי"ב. סי' תרמח סכ"ה. וראה לעיל סי' רד ס"ב. לקמן סי' תריב סי"ד.

רנז) רא"ש שם. שו"ע יו"ד סי' סט סי"ח וסי' קה ס"א. וכדלעיל סי' תמז סכ"ט וש"נ. וראה יגדיל תורה (נ.י.) לה ע' רמד.

רנח) אחרונים. מ"א סקי"ד. ח"י סק"כ. וכדלעיל שם (כמבושל) וש"נ.

רנט) ח"י שם.

רס) רש"י עו, א ד"ה כבוש. שו"ת הרשב"א שם. וראה מנחת יעקב כלל ג סק"ד, בשם כמה פוסקים.

רסא) ראה שו"ע יו"ד סי' קלה סי"ב. ט"ז שם ס"ק טו וש"ך שם ס"ק לא. לעיל סי' תנא ס"ס.