ג

ג אם שכח לקדש בלילה יש לו תשלומין למחרט כמו בקידוש של שבתי דהיינו שלמחר ביום יברך בורא פרי הגפן ואח"כ יברך ברכת הקידוש אשר בחר בנו כו' אבל מי ששכח לומר ההגדה אין לו תשלומיןיא ביוםיב שנאמריג בעבור זה וגו' בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניךיד לשם חובה דהיינו בלילה הראשוןטו אבל מכאן ואילך אכילת מצה היא רשותטז:


ט) עולת שבת סי' תפה. ח"י סק"א.

י) כדלעיל סי' רעא סט"ז.

יא) מ"א סי' תפה סק"א. ח"י סק"א.

יב) ראה פר"ח סי' תעז ס"א.

יג) שמות יג, ח.

יד) מכילתא פרשת בא פרשה יז. רמב"ם פ"ז ה"א. מ"א שם. ח"י שם.

טו) רמב"ם שם. מ"א שם. וראה אוצר ההלכות לסי' תעג ס"ז ע' מז.

טז) סוכה כז, א. מ"א שם. וראה גם לקמן סי' תעה סל"ב.