לב

לב החרוסת צריך להיות עברצג לפי שהוא זכר לטיטרצד שנשתעבדו בו אבותינו ואח"כ צריך לרכך אותו במשקהרצה זכר לדםרצו ויש לרככו במשקה אדום כגון חומץ או יין אדומיםרצז ויש לעשות החרוסת מפירות שנמשלו בהם כנסת ישראלחצר כגון תאניםרצט שנאמרש התאנה חנטה פגיה ואגוזיםשא שנאמרשב אל גינת אגוז ותמריםשג שנאמרדש אעלה בתמר ורמוניםשה שנאמרשו כפלח הרמון ותפוחיםשז זכר לתחת התפוח עוררתיךשח שהיו יולדות שם בניהם בלא עצבשט ושקדיםשי על שם ששקד הקב"ה על הקץשיא לעשותשיב ומעיקר הדין יכול לעשותו אפילו מירקותשיג ולרככו אפילו במים ושאר משקין אבל על כל פנים צריך ליתן לתוכו דבר שיש בו קיוהאשיד כגון תפוחים או ייןשטו וחומץשטז זכר לשיעבוד שהיו משתעבדים בישראל עד שהיו שיניהם קיהותשיז:


רצג) אביי קטז, א. טור. רמ"א ס"ה.

רצד) רבי יוחנן שם. טור. רמ"א שם.

רצה) משמעות הגמרא קטו, רע"ב. תוס' קטז, א ד"ה צריך. טור בשם ה"ר יחיאל. וראה גם רמ"א שם.

רצו) ירושלמי פ"י ה"ג. תוס' שם. טור שם.

רצז) רמ"א שם. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה ויטבול בחרוסת (וקודם הטבילה מרכך החרוסת ביין שבתוך כלי). אוצר מנהגי חב"ד ע' קלג אות לז.

חצר) תשובת הגאונים, הובאה בתוס' שם. רמ"א ס"ה. וראה פרי עץ חיים שער חג המצות פ"ו נקט: תפוחים אגסים קידה אגוזים וקנמון. ומנהג חב"ד ליקח רק: תפוחים אגסים ואגוזים (ספר המנהגים - חב"ד ע' 39. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה החרוסת).

רצט) תוס' שם. טור. רמ"א שם.

ש) שה"ש ב, יג.

שא) תוס' שם. טור. רמ"א שם.

שב) שם ו, יא.

שג) תוס' שם. פר"ח ס"ה ד"ה ומ"ש שקדים.

דש) שם ז, ט.

שה) תוס' שם. ב"י שם. רמ"א שם.

שו) שם ו, ז.

שז) תוס' שם. טור. רמ"א שם.

שח) שם ח, ה. רבי לוי בגמרא שם. וראה ב"ח ד"ה ומ"ש רבנו אחר זה.

שט) רש"י שם ד"ה זכר לתפוח. וראה סוטה יא, ב.

שי) תוס' פסחים שם. ב"י שם. רמ"א שם.

שיא) תוס' שם. ב"י שם.

שיב) נוסח ההגדה.

שיג) רשב"ם שם ד"ה לסמוכיה.

שיד) אביי שם.

שטו) רש"י שם ד"ה לסמוכיה.

שטז) ב"ח ד"ה והחרוסת.

שיז) ב"ח שם. פר"ח שם ד"ה ומ"ש וחרוסת.