לג

לג וצריך ליתן בתוכו תבליןשיח הדומין לתבן כגון קנמון וזנגבילשיט שאינן נידוכין הדק היטב ויש בהן לאחר הדיכה חוטין קשין וארוכין קצת כמו תבן זכר לתבן שהיו מגבלין בתוך הטיטשכ:


שיח) ברייתא שם. טור ורמ"א שם.

שיט) רא"ש פ"י סי' ל. מרדכי (לד, ב), בשם הרוקח סי' רפד. טור ורמ"א שם. ומנהג חב"ד לא להשתמש בפסח בקידה וקינמון כלל מחמת חשש תערובת חמץ (ספר המנהגים - חב"ד ע' 39).

שכ) מרדכי שם בשם הרוקח. ב"י ד"ה ומ"ש ונותנין.