לד

לד אם חל פסח בשבת צריך ליזהר לרכך החרוסת במשקה מערב שבתשכא ואם שכח לרככו מערב שבת ירככו בשבת על ידי שינוי דהיינו שמתחלה יתן המשקה לתוך הכלי ואח"כ יתן לתוכו החרוסתשכב ויכול לערבו באצבעו או אוחז בכלי ומנענע עד שיתערב עיין סימן שכ"אשכג:


שכא) אגודה סי' צז.

שכב) מ"א שם.

שכג) ראה שם סט"ז, אך סוף הסי' לא הגיע לידינו. וראה שם רמ"א סט"ז וט"ז סקי"ב ומ"א סקכ"ג. וראה בדי השלחן סי' קל ס"ק ט.