לז

לז יש מדקדקים לומר כהא לחמא או הא כלחמא לפי שאין שייך לומר הא לחמא די אכלו אבהתנא שהרי אין זה הלחם ממש שאכלו אבותינושמב ולפיכך אף שבכל הספרים הנוסח הוא הא לחמאשמג מכל מקום האומר כהא לחמא או הא כלחמא לא הפסידשדמ:


שמב) מ"א סקכ"ד.

שמג) וכ"ה בסידור רבינו, ותיבת "הא" מנוקדת בצירה. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה הא וד"ה הא לחמא.

שדמ) מ"א שם. וראה לקו"ש ח"ז ע' 260.