ד

ד אין ליטול הידים קודם קידושיז אלא אם כן אין ידיו נקיותיח.

ואף הנוהגים בכל ימים טובים ושבתות ליטול הידים לסעודה קודם קידוש לפי שסוברין שהקידוש אינו חשוב הפסק בין נטילת ידים לסעודה הואיל והוא מצרכי הסעודה כמו שנתבאר בסימן רע"איט מכל מקום בליל פסח שמפסיקין הרבה אחר הקידושכ באמירת ההגדה ובתוך כך מסיח דעתו משמירת ידיו לפיכך אף אם יטול ידיו קודם הקידוש אין נטילה זו שוה כלום ויצטרך לחזור וליטול ידיו לסעודה אחר ההגדהכא.

ואף שנטילה זו מועלת שלא יצטרך לחזור וליטול ידיו אחר הקידוש קודם אכילת ירקות שמטבל אותם במשקהכב כמו שיתבארכג וכל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים בלא ברכה כמו שנתבאר בסי' קנ"חכד מכל מקום יותר טוב שיטול ידיו אחר הקידוש קודם הטיבול שאם יטול קודם הקידוש יש לחוש שמא יטעו מקצת ההמון ויברכו על נטילה זו לפי שידמה בעיניהם נטילה זו שוה לשאר נטילות שנוטלין קודם הקידוש בכל ימים טובים ושבתות שמברכין עליהם על נטילת ידיםכה:


יז) שו"ת הרא"ש כלל יד סי' ה. טור. רמ"א ס"א.

יח) מהרי"ל סדר ההגדה אות ח. רמ"א שם (יטול מעט). וראה לעיל סי' צב ס"ג-ד. סי' תלב סי"ב.

יט) סכ"ג, וש"נ.

כ) מרדכי (לז, ב). ט"ז סק"א.

כא) ט"ז שם.

כב) ראה רש"ל בהגהת הטור ובשו"ת סי' פח. הובא בט"ז שם ובמ"א סוף סק"ג.

כג) סעיף יד.

כד) ס"ג. וראה גם לקמן סי"ט.

כה) ט"ז שם.