מ

מ ואף על פי שאין צריך לאחוז הכוס בידו עד שיגיע ללפיכך כמו שיתבארשנט אף על פי כן צריך למזוג מיד קודם התחלת אמירת ההגדהשס כדי שישאלו התינוקות למה שותין כוס שני קודם הסעודהשסא שאין דרך לשתות כן בכל ימות השנה ועל ידי כך יתעוררו לשאול גם כן שאר השאלות מה נשתנה וכו'שסב לקיים לבניו מה שנאמרשסג כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים וגו' ואמרת לבנך עבדים היינו וכו'.

ואם אין דעת בבן לשאול הרי אביו חייב ללמדו לשאול מה נשתנה כו'שסד ואם אין לו בן הרי אשתו חייבת לשאול אותושסה ואם אין לו אשה הוא שואל את עצמו מה נשתנה כו'שסו ואפילו אם מסובין שני תלמידי חכמים הבקיאים בהלכות פסח שואל אחד מהם את חבירו מה נשתנה כו'שסז.

ואחר כך מתחילין שניהםשסח עבדים היינו ואין השני צריך לומר מה נשתנהשסט וכן כשהבן או האשה שואלין אותו אין הוא צריך לומר מה נשתנה אלא מתחיל עבדים היינושע:


שנט) סעיף מד.

שס) ראה לעיל סי' תעב סכ"ה שכוס שני אומרים עליו את ההגדה.

שסא) רש"י ורשב"ם שם ד"ה וכאן (למה מוזגין). טור ושו"ע ס"ז.

שסב) כדלעיל סל"ח.

שסג) דברים ו, כ-כא. וראה גם לבוש ס"ז. ב"ח סי' תפד סוד'"ה ומ"ש ולא. לעיל סוף סי"ד.

שסד) משנה שם. טור ושו"ע שם.

שסה) רמב"ם פ"ז ה"ג. טור ושו"ע ס"ז. והוא ע"פ ברייתא שם.

שסו) ברייתא שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. וראה לקו"ש חי"ב ע' 34.

שסז) ברייתא שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. (שואלין זה לזה).

שסח) משמעות לשון הלבוש שם. וראה לעיל סכ"ד.

שסט) משמעות הגמרא קטו, ב בעובדא דאביי.

שע) דרכי משה  ס"ק יח בשם מהרי"ל סדר ההגדה. רמ"א ס"ז. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה הבן שואל (המנהג לחזור ולומר בלחש מה נשתנה). תורת מנחם התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע' 1226.