מא

מא צריך לומר אין אנו מטבילין אפילו פעם אחתשעא אבל אין לומר אין אנו חייבים לטבל אפילו פעם אחתשעב לפי שאיך יאמר הלילה הזה שתי פעמים שיהיה משמע שחייבים להטביל שתי פעמים ובאמת אין מטבילין מחמת חיוב אלא פעם אחת דהיינו המרור שמטבילין בחרוסתשעג אבל טיבול הראשון אינו מחמת חיוב אלא כדי להתמיה התינוקותשעד:


שעא) רב ספרא בגמרא קטז, א. רמב"ם פ"ח ה"ב. טור. וכ"ה בסידור.

שעב) רב ספרא שם. טור. לבוש ס"ז. מ"א סקכ"ז.

שעג) כדלקמן סי' תעה סי"א.

שעד) רב ספרא שם ורשב"ם ד"ה חיובא. ב"י ד"ה שבכל. לבוש שם. ב"ח ד"ה וצריך. מ"א שם. וכדלעיל סי"ד. וראה לעיל סט"ו, ולקמן סי' תפד ס"ב, שאחר שתיקנו כן חכמים חייבים בכך.