מב

מב ולפי דעתו של בן אביו מלמדושעה התשובה על שאלותיו דהיינו אמירת ההגדה שהיא מצות עשה מן התורה אפילו אם לא שאל אותו הבן כלוםשעו שנאמרשעז והגדת לבנך ביום ההוא וגו' ולפיכך צריך לומר ההגדה בלשון שמבינים הקטנים והנשיםשעח או יפרש להם הענין לפי דעתם אם הם מבינים הרבה יפרש להם הכלשעט:


שעה) משנה קטז, א. רמב"ם פ"ז ה"ב.

שעו) משמעות הגמרא שם (ראה סוע"א: פטרתן מלומר מה נשתנה). רמב"ם בספר המצות מ"ע קנז, בשם מכילתא דרשב"י פ' בא פי"ג, ג. ספר היד שם.

שעז) שמות יג, ח. רמב"ם שם ושם. וראה גם מכילתא דרבי ישמעאל פ' בא פי"ח (הובא ברש"י עה"ת שם ובסדר ההגדה) שמפסוק זה לומדים שצריך לפתוח גם לבן שאינו יודע לשאול.

שעח) כלבו סי' נ (יג, א). הובא ב"י סוף הסי'. רמ"א ס"ו בשם ר"י מלונדרי"ש. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה הא לחמא.

שעט) רשב"ם שם ד"ה ולפי.