מג

מג ועיקר נוסח ההגדה שתקנו חכמים חובה על הכל הוא מתחילת עבדים היינושפ עד הרי זה משובח ואחר כךשפא מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו כו'שפב עד סוף דרוששפג פרשת ארמי אובד אבישפד ואח"כ פסח שהיו אוכלין כו' מצה זו כו' מרור זה כו'שפה בכל דור ודור כו' ואותנו הוציא משם כו'שפו לפיכך כו' עד ברוך אתה ה' גאל ישראלשפז ושאר כל נוסח ההגדה הוא מנהג שנהגו כל ישראל מדורות הראשוניםשפח:


שפ) שמואל קטז, א. רי"ף (כה, ב). רמב"ם פ"ז ה"ד. רא"ש פ"י סי' ל. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה עבדים היינו.

שפא) ראה לקוטי טעמים ומנהגים שם.

שפב) רב שם. רי"ף שם. רמב"ם שם. רא"ש שם.

שפג) רמב"ם שם.

שפד) דברים כו, ה-ח. משנה שם. רמב"ם שם.

שפה) רבן גמליאל במשנה קטז, ב. רמב"ם פ"ז ה"ה.

שפו) משמעות המשנה שם. וראה רמב"ם שם ה"ו.

שפז) משנה שם. רמב"ם פ"ח ה"ה.

שפח) ראה רמב"ם בכותרת לנוסח ההגדה.