מו

מו ונאמר לפניו שירה חדשה הללויהתיז צריך לומר הנו"ן של ונאמר בסגו"לתיח ויהיה פירושו שכבר אמרו לפניו משה וישראל בצאתם ממצריםתיט שירה חדשה דהיינו שירת היםתכ וגם יש אומריםתכא שמשה וישראל אמרו את ההללתכב אבל לא יאמר הנו"ן בחולם יהיה פירושו על גאולה העתידה אם כן היה צריך לומר ונאמר לפניו שיר חדשתכג בלשון זכר שכך אמרו במדרשתכד כל השירות נקראת שירה לשון נקבה כי תשועתם כיולדת שהמליטה זכרתכה ונפטרה מצער הלידה ואח"כ חוזרת ויולדת בצער כך כל הגאולות היו אחריהן גליות וצרות אבל גאולה אחרונה לא תהיה אחריה צרה כלל לכך נאמרתכו שירו לה' שיר חדש לשון זכר ולפיכך צריך לומר בברכת אשר גאלנו ונודה לך שיר חדש ולא יאמר שירה חדשהתכז:


תיז) גירסת התוס' קטז, ב ד'"ה ונאמר. מרדכי (לח, ב). רש"ל בתשובה סי' פח ובהגהות לטור. הג"ה בדפוס ראשון: ובסידור נמחקו תיבות שירה חדשה (והנוסח, כבמשנה שלפנינו וטור, ונאמר לפניו הללויה).

תיח) אחרונים. ט"ז סוף סק"ט, שכן היה נקוד במרדכי של זקינו מהר"י בר בצלאל. מ"א סקכ"ז. וראה לקט יושר ח"א או"ח ע' צא.

תיט) מ"א שם.

תכ) כמובא בנוסח ברכת ק"ש (אמת ויציב בסופו ואמת ואמונה בסופו).

תכא) רבי יוסי בברייתא קיז, א.

תכב) מ"א שם.

תכג) ראה ט"ז סק"ט.

תכד) שמו"ר פרשה כג אות יא. לבוש סוף ס"ז. וראה גם מכילתא מס' דשירה פ"א ד"ה אז ישיר. הובא בתוס' שם.

תכה) לבוש שם.

תכו) תהלים צח, א.

תכז) תוס' שם. טור סוף הסי'. לבוש שם.