מז

מז אין מברכין על ההלל שקורין בלילה זהתכח לפי שאין קורין אותה בפעם אחד אלא קורין מקצתו לפני הסעודה ומקצתו לאחר ברכת המזוןתכט:


תכח) טור, בשם רי"ץ גיאת ח"ב ע' ק, וראבי"ה סי' תקכה, ורא"ש הל' פסח בקצרה קלה, ב ובתשובה כלל יד סי' ה.

תכט) טור בשם רי"ץ גיאת וראבי"ה שם. וראה טור ולבוש סוף ס"ז (שזהו מטעם ספק ברכות). לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה הללויה (טעם נוסף בשם רב האי גאון שאינו אלא כקורא בתורה).