מח

מח אף על פי שקריאת ההלל היא מעומד כמו שנתבאר בסי' ת"כתל מכל מקום ההלל שבלילה זה קורין אפילו מיושב לפי שכל מעשי לילה זה הוא דרך חירותתלא לפיכך אין מטריחין אותו לעמודתלב ומכל מקום לא יקרא ההלל וההגדה כשהוא מוטה על צדו אלא ישב באימה וביראהתלג עיין סי' ס"גתלד:


תל) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ז.

תלא) כדלעיל סי' תעב ס"ז.

תלב) שבלי לקט סי' קעג בשם הר"מ. הובא ב"י סי' תכב בסופו. ט"ז שם סק"ד. פר"ח שם ס"ז.

תלג) של"ה מסכת פסחים פרק נר סוד"ה מסירין. ח"י סקל"ה.

תלד) ס"א שלא יקרא ק"ש כשהוא מוטה על צדו קצת (ומתיר שם כששוכב על צדו לגמרי).