מט

מט בברכת אשר גאלנו צריך לומר מן הזבחים ואח"כ מן הפסחים לפי שהזבח היא החגיגה הנאכלת בלילה זה קודם אכילת הפסח כדי שיהיה הפסח נאכל על השובעתלה וכשחל פסח במוצאי שבת יש מדקדקיןתלו לומר מן הפסחים ומן הזבחים שהרי אין חגיגה נאכלת בלילה זה כמו שנתבאר למעלהתלז והזבחים הם החגיגה ושלמי שמחה שמקריבין למחר ביוםתלח.

ויש שאין מדקדקין בכךתלט ואומרים הכל נוסח אחד שהרי אנו מבקשיםתמ שיגיענו ה' למועדים הבאים ששים בעבודתו ושם נאכל לשנה הבאה כשלא יהיה פסח במוצאי שבת מן הזבחים מתחילה דהיינו מחגיגה שנאכלת בלילה זה ואח"כ מן הפסחים ואפילו אם על פי חשבון הקביעות המסור בידינו יהיה פסח הבא במוצאי שבת מכל מקום כשיבנה בית המקדש יקדשו על פי הראייהתמא ואפשר שלא יהיה במוצאי שבת:


תלה) תוס' קטז, ב סוד"ה ונאמר, מפסחים ע, א. טור סוף הסי'. מרדכי (לח, ב). לבוש סוף ס"ז. ט"ז סק"ט.

תלו) מהר"י ווייל סי' קצג. ב"ח סוף הסי'. מ"א סק"ל. ט"ז שם. וכ"ה בסידור.

תלז) סעיף כג.

תלח) ראה ביצה יט, א.

תלט) כנסת יחזקאל סוף חאו"[ח]. וראה שיירי כנסת הגדולה הגה"ט אות ו. פסח מעובין סי' רסח. ח"י ס"ק מ.

תמ) בנוסח ברכת גאל ישראל.

תמא) ראה רמב"ם הל' קדוש החדש פ"ה ה"א.