ה

ה אם חל בשבת נוהגין לומר ויכולוכו קודם הקידושכז כדי להוציא את בניו ואת בני ביתוכח שלא היו בבית הכנסת ולא שמעו כשאמרו הציבור ויכולו אחר התפלהכט.

(ועיין בסי' ער"הל שמותר לומר ההגדה לאור הנר):


כו) טור ושו"ע ס"א. ומתחילין יום השישי (לעיל סי' רעא סי"ט. וכ"ה בסידור).

כז) לבוש ס"א.

כח) תוס' קו, א ד"ה זוכרהו. רא"ש פ"י סי' טו. וכ"ה לעיל שם.

כט) כדלעיל סי' רסח סי"ב.

ל) סעיף י.