נ

נ נוהגין לזרוק מעט מן הכוס כשמגיע לדם ואש ותמרות עשן וכן כשמזכיר המכות בשמותן בפרט וכן כשמזכירן בכלל דהיינו דצ"ך עד"ש באח"בתמב סך הכל י"ו פעמיםתמג כנגד חרבו של הקב"ה שנקראת יוה"ך והוא מלאך הממונה על הנקמהתמד:


תמב) ראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה המשמח וד"ה דצ"ך.

תמג) מהרי"ל סדר ההגדה (ע' קו), בשם הרוקח. רמ"א ס"ז.

תמד) דרכי משה  ס"ק יח. מ"א סקכ"ט.