נא

נא ונוהגין לזרוק מעט מן הכוס באצבעותמה הסמוך לגודל שהוא נקרא אצבע סתםתמו רמז על מה שכתובתמז אצבע אלהים היאתמח ויש נוהגיןתמט לזרוק באצבע הנקרא קמיצה לפי שבאצבע זו הכה הקב"ה למצריםתנ ויש נוהגיןתנא מטעם הידוע להם לזרוק מן הכוס עצמו שלא על ידי אצבע:


תמה) הלכות ומנהגי מהר"ש סי' שצח אות ז, בשם ראבי"ה. מהרי"ל סדר ההגדה ע' קו. דרכי משה שם. רמ"א שם. מ"א סקכ"ח.

תמו) ראה כתובות ה, רע"ב. וראה לעיל סי' לב סעיף סג (שלענין שיעורים הכוונה לגודל).

תמז) שמות ח, טו.

תמח) דרכי משה שם. מ"א שם.

תמט) מ"א שם.

תנ) פרקי דרבי אליעזר פמ"ח.

תנא) האר"י. פע"ח שער חג המצות פ"ו. משנת חסידים סדר ליל פסח פי"א אות א. סידור האריז"ל. וכ"ה בסידור, והוסיף: וישפוך לתוך כלי שבור (ויכוון שהכוס הוא סוד המלכות, ושופך מהיין שבתוכו, סוד האף והזעם שבה, ע"י כח הבינה, לתוך כלי שבור, סוד הקליפה שנקראת ארור). ובהמשך שם: ומה שנשאר בכוס (נעשה סוד יין המשמח), לכך לא ישפוך אלא יוסיף יין. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה ויכוון.