נב

נב סומא חייב בקריאת ההגדה או בשמיעתהתנב מן התורהתנג ולפיכך הוא מוציא הרבים ידי חובתןתנד אף אם הוא סומא מעת הולדותנה:


תנב) ראה לעיל סכ"ד.

תנג) ראה לעיל סי' רצו קו"א סק"ג לענין ברכת ההגדה למ"ד דרבנן.

תנד) ב"י סוף הסי'. פר"ח סוף הסי'. ח"י סקל"ט שכן מסקנת הגמרא קטז, ב. וראה גם לעיל סי' נג סי"ח. לקמן סי' תקפח ס"ח.

תנה) פר"ח שם.