ו

ו אם חל במוצאי שבת צריך לומר הבדלה לאחר הקידוש ואם יש לו נרלא יברך עליולב קודם ההבדלה לאחר הקידוש ואחר ההבדלה יברך שהחיינו נמצא סדר הברכות יקנה"זלג.

(ואם שינה הסדר שהקדים המאוחר ואיחר המוקדם יצא ולא יחזור ויברך חוץ מאם הקדים הקידוש לברכת היין שצריך לחזור ולברך ברכת הקידושלד לפי שעשה כדברי בית שמאי כנגד דברי בית הלללה וכל העושה כדברי בית שמאי לא יצא ידי חובתולו) (עיין סימן רח"צלז).

אבל אין מברכין על הבשמים בכל מוצאי שבת ליו"טלח לפי שמה שמברכין על הבשמים בכל מוצאי שבת הוא כדי להשיב את הנפש שהיא דואבת ליציאת הנפשלט השבת מחמת נשמה היתירה שניטלה ממנומ וביו"ט אין צריך לבשמים שתענוג יו"ט ושמחתו משיב את הנפשמא:


לא) ראה לעיל סי' רחצ ס"א (שאין צריך לחזר אחריו).

לב) ראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 39: מנהג בית הרב שאין מקרבין הנרות ואין מאחדים השלהבת שלהם, וכן אין מביטים בצפרנים, ורק בעת ברכת בורא מאורי האש מסתכל בנרות כמו שהם כל אחד בפ"ע.

לג) יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. רבא קג, א. טור ושו"ע ס"א. וכ"ה בסידור. וראה גם לעיל סי' רצו סי"א (על הפת). סי' רצט סי"א (יקה"ז). לקמן סי' תעז ס"ט (שאין זה חשוב הפסק). סי' תפג ס"א (על המצות). סי' תקצט (בר"ה).

לד) ראה לעיל סי' רעא סכ"ו. תהלה לדוד שם סקט"ו. הוספות למנחת פתים או"ח סי' רעא ס"י.

לה) ראה משנה קיד, א.

לו) ראה גמרא שם. ברכות יא, א. עירובין יג, ב.

לז) מ"א סק"ג.

לח) משמעות הגמרא קב, ב.

לט) אולי תיבה זו מיותרת.

מ) כדלעיל סי' רצז ס"א. וראה לקמן סי' תצא סוף ס"א.

מא) ראה תוס' קב, ב ד"ה רב אמר. רא"ש פ"י סי' ט. אור זרוע ח"ב סי' צב. וראה לקו"ש חל"א ע' 191 ואילך. שלחן המלך ח"ב ע' צ-צא.