ז

ז אם שכח להבדיל ולא נזכר עד לאחר שהתחיל ההגדה ישלים ההגדה עד לאחר גאל ישראלמב ולא ישתה הכוס מיד אלא יאמר עליו ברכת הנר וההבדלה ואח"כ ישתנו ואע"פ שאין עושין שתי מצות על כוס אחדמג כמו שנתבאר בסימן רע"אמד מכל מקום כאן אי אפשר בענין אחר שאם יבדיל על הכוס באמצע ההגדה יצטרך לברך בורא פרי הגפן על כוס ההוא לפי מנהג מדינות אלו שברכת כוס הראשון אינה פוטרת מלברך על הכוס השני כמו שיתבאר בסי' תע"דמה וא"כ יהא נראה כמוסיף על מנין הכוסות שתקנו חכמיםמו.

(והוא הדין אם נזכר קודם אמירת ההגדה מיד לאחר ששתה כוס ראשון של קידוש קודם שאכל הירקות של טיבול לא ימזוג מיד כוס שני להבדיל עליו שלא יהא מוסיף על הכוסות ומוטב לטעום הירקות קודם ההבדלה ולומר כל ההגדה עד לאחר גאל ישראל ואחר כך יאמר ברכת הנר וההבדלה וישתה הכוס).

ואם לא נזכר עד תוך הסעודה צריך להפסיק באמצע אכילתו מיד שנזכר ולהבדיל על הכוס ולא יברך עליו בורא פרי הגפן אלא אם כן שבשעה שבירך בורא פרי הגפן על כוס השני היה דעתו שלא לשתות עוד יין בתוך הסעודהמז עיין סי' רצ"טמח וקע"דמט.

(והוא הדין אם נזכר מיד לאחר ששתה כוס השני צריך למזוג מיד כוס שלישי ויבדיל עליו ולא יברך עליונ אלא אם כן שבשעה שבירך על כוס השני היה דעתו שלא לשתות עוד יין בתוך הסעודה ולא קודם הסעודהנא).

ואם לא נזכר (עד לאחר גמר הסעודה דהיינו לאחר שאכל אפיקומן לא יבדיל על הכוס קודם ברכת המזון שלא יהא כמוסיף על הכוסות שחכמים תקנו שני כוסות אחר הסעודה והוא ישתה שלשה (משא"כ באמצע שלא תקנו כלום אין כאן הוספהנב) אלא ימתין עד לאחר ברכת המזון שאז יאמר ברכת הנר וההבדלה וישתה הכוס של ברכת המזון ואם לא נזכר) עד לאחר ששתה כוס של ברכת המזון ימתין עד לאחר גמר ההלל וההגדה ואז יבדיל על כוס הרביעינג.

(ואם לא נזכר עד לאחר ששתה כוס רביעי יבדיל על כוס חמישינד כיון שאי אפשר בענין אחר):


מב) ארחות חיים הל' תפלות המועדים סי' יב. שו"ע ס"א.

מג) רב הונא קב, ב.

מד) סעיף יב.

מה) סעיף ב.

מו) ח"י סק"ה. וראה יגדיל תורה (נ.י.) כא ע' תקמא.

מז) מ"א סק"ב (אם לא היה דעתו). וראה לקמן סי"ב (היה דעתו לשתות עוד). לעיל סי' קעד ס"ה (בסתם אינו נקרא נמלך).

מח) סעיף ד.

מט) סעיף ה.

נ) ראה גם לעיל סי' תעב סט"ו.

נא) עיין סי' רצט ס"ב. לעיל שם ס"ד.

נב) ראה לקמן סי"ב.

נג) מ"א סוף סק"ב.

נד) ראה לקמן סי' תפא ס"א.