ח

ח אף שנוהגין לעמוד בשעת הבדלה בכל מוצאי שבתות לכבוד המלך שאנו מלוין אותונה מכל מקום בהבדלה שבמוצאי שבת ליו"ט הואיל ואומרים אותה בתוך הקידוש אומרים אותה מיושב כמו הקידושנו עיין סי' רע"אנז:


נה) כדלעיל סי' רצו סט"ו.

נו) ח"י סק"ד, בשם מטה משה סי' תריח. ומנהג חב"ד לקדש מעומד הן בשבת ויו"ט והן בפסח (ספר המנהגים - חב"ד ע' 39).

נז) סעיף יט.