ט

ט בהבדלה שבמוצאי שבת ליום טוב צריך לחתום המבדיל בין קודש לקודשנח ולפי שצריך לומר מעין חתימה סמוך לחתימהנט לפיכך הוסיפו לומר בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלתס נמצא נוסח הבדלה מעיקר הדין הוא המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמיםסא בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לקודש.

ואין צריך לומר בין יום השביעי לששת ימי המעשה שהרי בהבדלה שבכל מוצאי שבת ויום טוב אין אומרים בין יום השביעי לששת ימי המעשה אלא כדי שיהיה מעין חתימה סמוך לחתימהסב כמו שנתבאר בסי' רצ"וסג ובמוצאי שבת ליום טוב שחותמין בין קודש לקודש וקבעו לומר בין קדושת שבת וכו' סמוך לחתימה שוב אין צריך לומר בין יום השביעי כו'סד.

ובדורות האחרוניםסה נהגו לומר בין יום השביעי כו' בין קדושת שבת לקדושת יו"ט הבדלת ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתךסו ברוך אתה ה' המבדיל כו' והטעם הואסז לפי שאמרו חכמיםסח בהבדלות שבכל מוצאי שבת ויו"ט וממוצאי שבת ליו"ט הפוחת לא יפחות משלש הבדלות דהיינו בין קודש לחול אחת בין אור לחושך שתים בין ישראל לעמים שלש חוץ מן בין יום השביעי כו' או בין קדושת שבת כו' שהן אינן ממנין השלש ההבדלות שאין אומרים אותם אלא כדי שיהיה מעין החתימה סמוך לחתימה ומי שרוצה להוסיף בהבדלות יכול להוסיף עד שבעהסט כנגד שבעה רקיעיםע ולפיכך במוצאי שבת ליו"ט מחמת חובת היוםעא נהגו להוסיף בהבדלות כדי לומר פעם אחת שבעה הבדלות דהיינו שלש שבכל מוצאי שבת ויום טוב רביעית בין יום השביעי כו'עב דכיון שאינו סמוך לחתימה הוא עולה מן המנין חמישית בין קדושת שבת כו' ואת יום השביעי מששת ימי המעשה דהיינו מחולו של מועד קדשת והכל הבדלה אחת שהשבת מובדל מיום טוב ומחולו של מועדעג הבדלת וקדשת כו' הן שתי הבדלות בין כהנים ללוים בין לוים לישראל ושתי הבדלות אלו הן מעין חתימה שהיא בין קודש לקודשעד:


נח) משנה וגמרא חולין דף כו, ע"ב. פסחים קד, א. רמב"ם הל' שבת פכ"ט הכ"ב. טור.

נט) שמואל פסחים שם. וכדלעיל סי' נט ס"ו וש"נ.

ס) גמרא שם אליבא דשמואל.

סא) גמרא קג, ב.

סב) גמרא קד, א. רש"י חולין שם ד"ה סדר. וראה גם לקמן סי' תפז ס"א.

סג) לא נזכר מזה שם. וראה גם לקמן סי' תצא ס"ב שמציין לשם.

סד) ר"ן (כא, א) ד"ה בין.

סה) ראה ר"ן שם: עכשיו נהגו לאמרו.

סו) תוס' קד, א ד"ה בעי. רא"ש פ"י סי' יא. טור. לבוש ס"א.

סז) תוס' ורא"ש שם, בשם ר"ת בספר הישר תשובות סי' סח אות ד.

סח) רבי אושעיא קג, סע"ב.

סט) רבי אושעיא שם.

ע) ראה תוס' קד, א ד"ה ומר, ממנחות לט, א.

עא) לבוש שם. ובתוס' שם: חיבת היום. וברא"ש שם: מענין יו"ט.

עב) תוס' שם.

עג) תוס' שם. וראה מהרש"א שם. מ"מ וציונים.

עד) תוס' שם. רא"ש שם. לבוש סוף ס"א.