תעד על כוס שני אין מברכין ובו ג' סעיפים:

ב

ב ובמדינות אלו נוהגין לברך גם על כוס שני ורביעיח לפי שד' כוסות אלו תקנו חכמים לשתותם דרך חירות וכל אחד ואחד הוא חירות ומצוה בפני עצמהט ולפיכך אינן מצטרפין זה עם זה להפטר בברכה אחתי אלא צריך לברך על כל אחד ואחד בפני עצמו:


ח) דרכי משה ורמ"א כדעת הרי"ף (כד, א) ורמב"ם פ"ח ה"ה ורוב הגאונים. וכ"ה בסידור.

ט) רבינא קט, סוע"ב. רי"ף שם. מ"א. וראה רשימות שיעורים פסחים ח"ב סי' נג אות ח.

י) ר"ן שם ד"ה כתב.