ג

ג וכל זה לענין ברכה ראשונה אבל ברכה האחרונה על היין אין לברך אחר שום כוס כי אם אחר כוס האחרוןיא ואפילו להאומריםיב שההלל וההגדה חשובים הפסק לענין ברכה ראשונה מכל מקום לענין ברכה אחרונה אינן חשובים הפסקיג וכל הכוסות נפטרין בברכה אחרונה שיברך אחר כוס האחרון.

ואפילו ברכת המזון שהוא גמר וסילוק על הסעודה וחשוב כהפסק והיסח הדעת לענין ברכה ראשונהיד מכל מקום לענין ברכה אחרונה אין היסח הדעת מזקיק לברך ברכה אחרונה מיד אחר האכילה או השתיה שהסיח דעתו ממנה אלא יכול להמתין עד שיהא נמלך לחזור ולאכול או לשתות ויברך אחר אותה האכילה או שתיה ויפטור גם את זו כמו שנתבאר בסי' קע"טטו:


יא) שו"ת הרשב"א (המיוחסות לרמב"ן) סי' רב. רא"ש שם ובתשובה כלל יד אות ה. ר"ן (כד, ב) דבור הא'. רמ"א.

יב) רי"ף (כד, א). וראה גם לעיל סי' תעג סי"ז בדעה הב'.

יג) ראה רמב"ן במלחמות (כד, ב). ר"ן שם. מ"א סי' קעד סקי"ד.

יד) כדלעיל ס"א וש"נ.

טו) ס"ד-ה (שאפילו בהיסח דעת שצריך לברך המוציא, סגי בברכת המזון אחת לשתיהם). וראה סי' קעח ס"ח (שיש אומרים שבדברים הטעונים ברכה לאחריהם צריך לברך תחלה ברכה אחרונה). סי' ז ס"ג. סי' קפד ס"א (שיכול לאכול כמה פעמים ולפטור בברכה אחרונה אחת). יגדיל תורה (נ.י.) ה ע' פט. משנה שלמה סי' יג ס"ק יז.